Bilet do kina Helios otrzymują

Zabawa nr 1 - Wygraj bilet na "Tarapaty"

Aby wziąć udział w zabawie należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

U kogo Julka spędziła wakacje ?
Podaj swoje imię i nazwisko

Do wygrania 1 pojedyncze zaproszenie.

Odpowiedź prosimy wysłać na adres konkurs@cooltyralnybiałystok.pl do 18.09.2017 do godziny 10:00. Wyniki ogłoszone zostaną 18.07.2017 o godzinie 12:00 na stronie konkursu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Zwycięzca zabawy:

          Kinga L.

Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

 

Zabawa nr 2 -Wygraj bilet na  "AMERICAN ASSASSIN"

Aby wziąć udział w zabawie należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Kto pra główną rolę jako Mitch Rapp ?

Podaj swoje imię i nazwisko

Do wygrania 1 pojedyncze zaproszenie.

Odpowiedź prosimy wysłać na adres konkurs@cooltyralnybiałystok.pl do 18.09.2017 do godziny 10:00. Wyniki ogłoszone zostaną 18.07.2017 o godzinie 12:00 na stronie konkursu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Zwycięzca zabawy:

          Karol P.

Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Zabawa nr 3 -Wygraj bilet na  "POWIERNIK KRÓLOWEJ"

Aby wziąć udział w zabawie należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Kto jest reżyserem filmy POWIERNIK KRÓLOWEJ ?

Podaj swoje imię i nazwisko

Do wygrania 1 pojedyncze zaproszenie.

Odpowiedź prosimy wysłać na adres konkurs@cooltyralnybiałystok.pl do 18.09.2017 do godziny 10:00. Wyniki ogłoszone zostaną 18.07.2017 o godzinie 12:00 na stronie konkursu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Zwycięzca zabawy:

          Małgorzata S.

Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

 

Regulamin:
1. Organizatorem zabawy "Wygraj bilet do kina Helios” jest portal Coolturalny Białysto.
2. Konkurs trwać będzie w dniach 17.09.2017 - 18.09.2017
3. Uczestnictwo:
  a. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik serwisu coolturalnybialystok.pl

4. Warunki zdobycia nagrody:

a. Odpowiedzi wysyłane drogą mailową na niewłaściwy adres nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu konkursu.
b. Nagrody otrzymają użytkownicy, których odpowiedzi wpłynęły jako pierwsze, a odpowiedzi są poprawne.
c. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 18.09.2017.
d. Informację o wygranej w konkursie zwycięzcy otrzymują mailowo.
e. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w zgłoszeniu konkursowym - podać swoje dane osobowe - imię i nazwisko.
g. Uczestnik konkursu oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
h. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać w danym Konkursie 1 zgłoszenie.

5. Nagrody:

a. Nagrodami jest 1 pojedyncze zaproszenie na film 
b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe czy pieniężne.

6. Ochrona danych osobowych:

a. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych przez organizatora i podmioty z nim bezpośrednio współpracujące.

b. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101  
poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Coolturalny Białystok.

7. Organizator konkursu nie ponosi kosztów wysyłki nagrody.

8. Postanowienia końcowe:

a. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

b. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych podstaw uzasadniających tą okoliczności.

c. Wszelkie spory mogące wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą poprzez skrzynkę e-mail info@coolturalnybialystok.pl, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.